TÜZÜK

AVUKATLAR SENDİKASI TÜZÜĞÜ

I)Başlangıç Hükümleri

Madde 1-Tanımlar
(1)Avukat: Bireylerin birbirleriyle veya devletle olan ilişkilerindeki her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini, hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını her derecede yargı organları, hakemler, resmi ve özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde sağlamakla görevli; yargının kurucu unsuru olan savunmayı bağımsızca temsil eden kişidir.
(2)Serbest çalışan avukat: Herhangi bir işverene bağıtlı olmaksızın, kendi vergi levhasına dayanarak avukatlık mesleğini serbestçe icra eden kişidir.
(3)Bağıtlı çalışan avukat: Bir avukat meslektaşına, bir özel sektör işverenine veya bir kamu kurumuna sigortalı olup, bağıtlı şekilde çalışarak avukatlık mesleğini icra eden kişidir.
(4)Sendika: Çalışanların, çalışma ilişkilerinde, ortak ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için meydana getirdikleri, tüzelkişiliğe ve ayrıca uluslararası sözleşmeler/ Anayasa/yasalar/ vasıtasıyla korumaya sahip kuruluşlara denilir.
(5)ILO: Uluslararası Çalışma Örgütü’nün kısaltılmış adıdır.
(6)Konfederasyon: Değişik işkollarında en az beş sendikanın bir araya gelerek oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kuruluştur.
(7)Kuruluş: Sendika ve konfederasyonları ifade eder.

Madde 2-Avukatlar Sendikası’nın Çıkış Noktası ile Dayanağı
(1)Avukatlar Sendikası; çalışma hayatı ile örgütlenme özgürlüğünün önemi gereğince Türkiye tarafından onaylanan ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 90. Maddesi gereğince ülkemizde de geçerli olan ILO Sözleşmelerinin tanıdığı hak uyarınca, “çalışan” sıfatıyla çalışma hayatına katılan avukatların haklarının korunması ve geliştirilmesi düşüncesinden doğmuştur.
(2)Avukatlar Sendikası’nın dayanakları; Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin en önemlilerinden ILO Sözleşmeleri içerisinde yer alan 87 No’lu Sendika Özgürlüğü ve Sendikalaşma Hakkının Korunması Sözleşmesi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’dur.
3847 Sayılı Sendika Özgürlüğüne ve Örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin 87 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun’un gerekçesindeki şu ifadeler, Avukatlar Sendikası’nın dayanağını açıklayan özettir:

“Sendika özgürlüğünü güvence altına alan 87 sayılı Sözleşme, sendikal özgürlüklerin uluslararası çerçevesini belirleyen ILO sözleşmelerinin ilki ve en önemlisidir. Sözleşme, çalışanlara hiçbir ayırım gözetmeksizin ve önceden izin almadan istedikleri örgütleri kurmak ve bunlara üye olmak hakkını tanımaktadır.
Sözleşmenin 2. maddesinde yer alan ‘sendika hakkının tanınmasında hiçbir ayrım gözetilmeyeceği’ ifadesinden de anlaşılacağı üzere, Sözleşme sendika kurma ve sendikalara üye olmak hakkına ulusal hukuk düzenlemelerinde işçi, memur, hizmetli vb. gibi niteliklerle anılan bağımlı çalışanların bir kısmı ile sınırlandırmamaktadır. Bu hak, tüm çalışanlara ve işverenlere tanınmıştır.”

II)Esas Hükümler

Madde 1- Sendika’nın adı, amblemi ve kısa adı
(1) Sendika’nın adı “Avukatlar Sendikası”dır.
(2) Amblem ve kısa ad, yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Madde 2 – Sendika’nın merkezi ve adresi
(1) Sendika’nın merkezi İstanbul’dur.
(2) Sendika’nın adresi, sendika merkezinde olmak üzere, yönetim kurulunca belirlenir. Yönetim Kurulunca bir adres belirlenene kadar Sendika’nın adresi; İstiklal Caddesi, Kurabiye Sokak, No:24/9 Taksim/Beyoğlu/İstanbul’dur

Madde 3- Sendika’nın amaç ve ilkeleri
(1) Sendika; hukuk devletinin varlığını, geliştirilmesini ve sürekliliğini amaç edinir. Bunun
için hukukun üstünlüğü, etkinliği, egemenliği ve saygınlığının artırılmasını savunur; bunun için çalışır.
(2) Sendika; savunmanın bağımsızlığı ile avukatlık mesleğinin onurunu ve mesleğin kazanımlarını korumayı ve artırmayı amaç edinir.
(3) Sendika; hak arama özgürlüğünün ulusal, uluslararası ve ulusal üstü, her düzeyde, herkes için etkin biçimde sağlanması gerektiğini, her yurttaşın hukuki danışman edinme hakkına sahip olmasını, savunma hakkının evrenselliğini savunur.
(4) Sendika; kamusal ve bireysel özgürlükleri koruyan, daha ulaşılabilir adalet organlarını talep eder.
(5) Sendika; adil yargılanma koşul ve kurallarının etkin biçimde gerçekleştirilmesini, doğal yargıç ilkesinin uygulanmasını savunur; bunun için çalışır.
(6) Sendika; toplum ve iş barışının sağlanmasını, sosyal adaletin gerçekleşmesini, özgür
sendikacılık anlayışı içerisinde, üyelerinin ve çalışanların akademik, ekonomik, demokratik, sosyal, kültürel, hukuksal, mesleki hak ve çıkarlarının korunması ve geliştirilmesini savunur; bunun için çalışır.
(7) Sendika; hukukun üstünlüğü, etkinliği ve egemenliğini, bunların sağlanacağı ortamın da
varlığı için, Cumhuriyet ilke ve değerlerini, laik, demokratik, milletiyle bölünmez, (en azından) sosyal bir hukuk devleti niteliklerine sahip olmasının vazgeçilmezliğini savunur.
(8) Sendika; insan hak ve özgürlüklerinden etkin olarak yararlanılmasına ve korunmasına
yönelik her türlü ortamın yaratılmasını savunur; bunun için çalışır.
(9) Sendika; hukuk herkes içindir söyleminden hareketle, tüm çalışanlar ve emekçilerin hak
ve özgürlükleri önündeki, hukuk devleti ve demokratik toplum gerekleri ile bağdaşmayan,
sınırların ve engellerin kaldırılmasını, emeğin korunmasını amaçlar. Bu nedenle, temel hak
ve özgürlüklerin, çalışma yaşamının, sendikal hakların, evrensel ölçütlere uygun düzeye
taşınması ve o düzeyde yaşanması için mücadeleyi esas alır. Sendikalaşmanın, belirli tipte
yapılması zorunluluğunun kaldırılmasını savunur.
(10) Sendika; hukuk devletinin gereği olarak, yargıç, savcı ve avukatlar ile bu üç mesleğin
adaylarının ve de tüm çalışanların, temel hak ve özgürlükler bağlamında, idari ve mali vesayet de olmadan örgütlenmelerini, örgütlenmeleriyle ilgili her türlü kısıtlama ve sınırlandırmaların da kaldırılmasını, bunun tüm çalışanlar yönünden de gerçekleştirilmesi gerektiğini savunur.
(11) Sendika; yargı etiğinin gözetilmesini, yargı etiği kurallarının korunup geliştirilmesini;
her nereden gelirse gelsin, yargı organlarına, avukatlar, yargıçlar, savcılar, noterler, akademisyenler, adli personel ve hukukun üstünlüğüne yönelik, saldırılara ve tehlikelere karşı koymanın da, siyasi faaliyet olarak nitelendirilemeyeceğini savunur.
(12) Sendika; avukatların mesleklerini rahatça icra edebilmesi ve bağımsız kalabilmesi için maddi ve manevi ihtiyaçlarının karşılanmasını, savunma hakkının ve imtiyazlarının genişletilmesini savunur; bunun için çalışır.
(13) Sendika; baroların ve avukatların bağımsızlığının korunması için çalışır. Avukatın bağımsızlığına ilişkin gelebilecek her türlü kısıtlamaya karşı çıkar. Bu bağlamda, bir işverene bağıtlı olarak çalışan avukat meslektaşların da bağımsızlığa, iş seçme özgürlüğüne sahip olduğunu savunarak, mesleğin onurunu korur. Yine bu kapsamda olmak üzere kamu avukatlığı müessesesine karşı çıkar; avukatın mesleğini bağımsızca ve mesleğin karakterine uygun şekilde icra edebilmesi için kamu avukatlığının kaldırılmasını, kamu kurum ve kuruluşlarınca alınacak hukuk hizmetlerinin serbest avukatlardan sağlanmasını savunur.
(14) Sendika, stajyer avukatların haklarını da korur; bu hakların geliştirilmesi için çalışır. Bu bağlamda örneğin, stajyerlik döneminde getirilen ücret ve sigorta kısıtlılıklarına karşı çıkar.
(15) Sendika; baroların alternatifi olmayıp, zorunlu üyelik sistemi bulunan baroların işlevlerini yerine getirirken aksayan yanları, eksiklikleri tespit ederek barolara bu konularda uyarılarda ve tavsiyelerde bulunan, hukukun üstünlüğünün ve meslektaşların haklarının korunması konusunda barolara yardımcı olan, kamuoyu oluşturma işlevi üstlenen örgütlenmiş bir güçtür.
(16) Sendika; eleştiri, özeleştiri, ikna, tartışma süreçlerini de içeren, örgüt içi demokrasiyi
esas alarak, tüzük ve mevzuat gereğince, demokratik toplum gerekleri çerçevesinde, aynı
zamanda örgüt içi disiplinini de gözeterek faaliyette bulunmayı amaç edinir.

Madde 4- Sendika’nın çalışma konuları, çalışma yöntemleri, yetki ve faaliyetleri
(1)Sendika; amaç ve ilkelerini gerçekleştirmeye yönelik söyleşiler, toplantılar, sempozyumlar, kongreler, konferanslar, çalıştaylar, kurs ve seminerler ile sosyal ve mesleki toplantılar, benzeri her türlü mesleki ve bilimsel faaliyetlerle, her türlü iletişim, temsil, işbirliği ve danışma etkinliklerinde, bilimsel çalışmalar ve her türlü yayınlarda bulunabilir.
(2) Sendika; her türlü süreli, süresiz veya günlük yazılı, görsel ve işitsel yayınlar ile yazılı
ve sözlü basın açıklamaları yapar, internet siteleri kurar.
(3) Sendika; izleme, inceleme ve araştırma çalışmaları yapar veya yaptırır ya da yapılanları
destekler veya katılır. Görüş, düşünce ve çalışmalarını, karar odaklarına, yetkili kurum ve
birimlere ve de kamuoyuna yazılı, sözlü, görsel veya elektronik ortamda iletir ve duyurur.
(4) Sendika; hukuk devleti, insan hakları, yargı bağımsızlığı ve yargıç güvencesi konularında düşünce ve hareket birliği yaratılması için, amaçlarına uygun kişi veya kurumlarla işbirliği içinde olur.
(5) Sendika; ulusal ve uluslararası örgütlere, kuruluş veya üst kuruluşlara üye olabilir, bu
gibi kuruluşlarda kurucu olarak yer alabilir. Benzeri nitelikte platformlar oluşturabilir, oluşturulmuş platformlara katılabilir.
(6) Sendika; önceden izin almaksızın, serbestçe, tüzük hükümleri çerçevesinde, yurt içi ve
yurt dışında ikili veya çok taraflı etkinlik veya çalışmalara katılabilir.
(7) Sendika; genel kurul kararıyla; zorunlu olmayan organlar oluşturulabilir, şubeler açabilir, açılmış şubeleri birleştirebilir ya da kapatabilir. Genel kurul tarafından yetkilendirilmek suretiyle yönetim kurulu kararıyla da şubeler açılabilir.
(8) Sendika; yönetim kurulu kararıyla, amaç ve ilkeleri doğrultusunda çalışma grubu olarak kurullar, komiteler, komisyonlar, alt komisyonlar ve benzeri birimler kurabilir.
(9) Sendika; yönetim kurulu kararıyla temsilcilikler açabilir.
(10) Sendika; taşınır ve taşınmaz mal edinebilir, kiralayabilir, dokümantasyon merkezi oluşturur, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini sağlar.
(11) Sendika; gerekli izinleri alarak yardım toplama gibi faaliyetlerde bulunur. Bu bağlamda yurt içinden ve yurt dışından tüzük hükümleri çerçevesinde bağış kabul edebilir.
(12) Sendika; amaçları doğrultusunda, ayrıca üyeleri ve hak sahipleri adına da, her türlü mercilere ve bu bağlamda yargı mercilerine de başvuruda bulunabilir, onları temsil eder,
ava açabilir, açılmış olan davalara davalı ya da davacı, sanık ya da katılan yanında katılabilir.
(13) Sendika; üyeleri adına toplu sözleşme görüşmelerine ve diğer toplu görüşmelere katılır; bu bağlamdaki faaliyetleri yerine getirir ve her türlü hukuksal yollara başvurur.
(14) Sendika; üyelerinin hak ve ödevleri, çalışma koşulları, yükümlülükleri, iş güvenlikleri
ile sağlık koşullarının geliştirilmesi konularında, görüş bildirir ve toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda anlaşmaya varılan mutabakat metinlerinin uygulanmasını izlemek üzere, idari kurullara üyeleri arasından temsilciler gönderir.
(15) Sendika; üyelerinin ekonomik ve sosyal hak ve çıkarları ile üyelerinin mesleki yönden
tabi oldukları kurallar gözetildiğinde, üyelerinin hukukunu ilgilendiren konularda ilgili kurumlara ve yetkili makamlara sunulmak üzere çalışmalar yapar ve önerilerde bulunur.
(16) Sendika; üyelerinin stajyerlik, meslek ve emeklilik dönemlerinde, emekleriyle orantılı
ücret almaları için çalışır. Üyelerinin avukat stajyerliğine kabul ile meslek içi ve meslek öncesi eğitim süreçleri, meslekte savunman güvenceleri ve tüm özlük işleri ile bu konulardaki yetkili organların, evrensel gelişmeler gözetilerek düzenlenmesi için demokratik ve hukuksal yollarla mücadele eder.
(17) Sendika; tüm sendikal özgürlüklerin ve bu bağlamda özellikle toplu sözleşme ve grev
hakkının etkin olarak kullanılabilmesi için çalışmalar yapar ve faaliyetlerde bulunur.
(18) Sendika; üyeleri arasında dayanışma, sağlıklı bir çalışma ortamı sağlar, etkinlik ve
verimlilik araştırmaları yapar, sonuçlarla ilgili raporlar düzenler, önerilerde bulunur ve
işverenlerle bu konularda ortak çalışmalar yapar.
(19) Sendika; üyeleri ve ailelerinin yararlanmaları için hizmet amacıyla, eğitim ve sağlık tesisleri, dinlenme yerleri, spor alanları ve benzeri yerler ile kitaplık, kreş, yuva ve huzur evleri, yardımlaşma sandıkları kurabilir ve yönetebilir.
(20) Sendika; yangın, su baskını, deprem gibi doğal afetlerin gerçekleşmesinde, gerektiğinde üyelik şartı aranmaksızın, nakit mevcudunun yüzde onunu aşmamak kaydıyla afete uğrayan bölgelerde konut, sağlık ve eğitim tesisleri yapar ve bu amaçla kamu kurum ve kuruluşlarına ayni ve nakdi yardımda bulunur.
(21) Sendika; devlet, kamu birimleri, siyasi partiler, diğer örgüt ve birimlerden bağımsızdır.

Madde 5- Sendika’nın iş kolu ve faaliyet alanı
(1) Sendika; “ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” iş kolunda ve Türkiye çapında faaliyette bulunur (Meslek esasına göre sendikacılığın yurdumuzda yasaklanmış olması sebebiyle mecburen bir iş kolu seçilmiştir.)
(2) Sendika, kuruluş amaç ve ilkelerine uygun olarak, ulusalüstü ve uluslararası mercilere
başvurabilir, ikili veya çok taraflı uluslararası faaliyet ve işbirliğinde bulunabilir.
(3) Sendika, Anayasa’nın 51 inci maddesinin 4 üncü fıkrasında yer alan “aynı zamanda ve
aynı işkolunda birden fazla sendikaya üye olunamaz” kuralının kaldırılmış olduğunu gözeterek, kuruluş amaçları ve ilkeleri doğrultusunda, avukatlık mesleği mensuplarının hakları ile yargı ve adalet hizmetlerinin geliştirilmesi, bulunduğu iş kolu ve bu işkolundaki meslekler, sendikal örgütlenme konuları ile insan hakları ve hukukun üstünlüğü için faaliyet gösterir.

Madde 6- Sendika kurucu üyeleri
(1) Sendikaya, sendika üyeliği koşullarını taşıyan avukatlar kurucu üye olabilirler. Başka bir koşul aranmaz.
(2) Kurucu üyelerin ad ve soyadları, meslek ve görevleri ile adresleri ekli listede belirtilmiştir.
(3) Kurucu üyeler, kuruluş anından itibaren Sendika ile ilişkileri kesintisiz devam ettiği sürece, üyeliğin hak ve yükümlülüklerine tabidirler.

Madde 7- Sendika üyeliği
(1) Sendika’ya; işbu tüzük ilkelerini kabul eden tüm avukatlar üye olabilirler.
(2) Bir başka yer veya kurumda geçici veya süreli görevde bulunmak, üyeliğe engel değildir.
(3) Sendika’ya üye olmak serbesttir. Hiç kimse Sendika’ya üye olmaya zorlanamaz.
(4) Üyelik başvurusu, Tüzük hükümlerini taşıyan ve benimseyenlerce yazılı olarak üç nüsha doldurulup imzalanacak form ile sendika merkezine, şubesine veya temsilciliğine yapılabilir. Başvuru, şube veya temsilciliğe yapılmış ise, ivedilikle sendika merkezine iletilir.
(5) Üyelik başvurusu, Sendika Yönetim Kurulu tarafından en geç otuz gün içinde karara
bağlanır. Üyelik başvurusu kabul edildiğinde, üyelik sıfatının başlangıcı, yönetim kurulu
karar tarihidir.
(6) Üyelik başvurusuna ilişkin olarak, yönetim kurulunun kararı olumsuz ise gerekçe içermek zorundadır. Bu konuda başvurusu reddedilenin, bu red kararının kendisine tebliğinden itibaren otuz gün içerisinde iş davalarına bakmakla görevli mahalli mahkemede dava açma hakkı saklıdır.
(7) Üyelik başvurusu, Sendika’ya ulaşmasından itibaren otuz gün içerisinde karara bağlanmamışsa, kabul edilmiş sayılır. Bu durumda üyelik sıfatının başlangıcı, otuz günün
bittiği son gündür.
(8) Başvurusu kabul edilen veya kabul edilmiş sayılan üye, üye kayıt defterine kaydedilir.
(9) Sendika tarafından, üyeliği kesinleşenin üyelik başvuru belgesinin bir örneği kendisine
verilir, bir örneği sendikada tutulur, (eğer bağıtlı çalışan bir meslektaş söz konusu ise) bir örneği ise üyelik ödentisine esas olmak ve dosyasında saklanmak üzere on beş gün içinde işverene gönderilir. Üyelik belgesinde, üyenin sendika üye kayıt defterindeki sıra numarasının belirtilmesi zorunludur. (Bağıtlı çalışan bir meslektaş söz konusu ise) işveren, sendikaya üye olan ve üyelik ödentisi kesilenlerin listesini her ayın son haftasında, işyerinde herkesin görebileceği yerde ilan eder.
(10) Sendika, sendika şubesi ve varsa konfederasyon organlarında görev alabilmek için,
üye olmak zorunludur. Bu konuda Tüzüğün 9 uncu maddesinin 3 üncü fıkrası, 12 nci
maddesinin 6 ncı fıkrası ve 15 inci maddesinin 9 uncu fıkrası hükümleri saklıdır.
(11) Üyelikten çıkanlar, tekrar üyelik başvurusunda bulunabilirler.
(12) Üyelikten çıkarılanların, çıkarma tarihinden; üyelik başvurusu reddedilenlerin ise, red
tarihinden sonraki iki yıl içerisinde, üyelik başvuruları kabul edilmez. Bu maddenin 6 ncı
fıkrası hükmü saklıdır.
(13) Sendika üyeleri, genel merkezin üyesidirler. Geçici yetki ve geçici görev dışında, şube
veya temsilcilik olmayan bir yere ya da bir başka şubenin veya temsilciliğin bulunduğu yere atananların, üyelikleri ivedilikle ilgili birim nezdine kendiliğinden nakledilir. Üyelikleri nakledilenlerin, şube organlarındaki veya temsilciliklerdeki görevleri, atama yapılan yerdeki göreve başlamak ve nakil işlemi koşullarının birlikte gerçekleştiği gün itibarıyla sona erer.
(14) Sendika üyelikleri, Tüzüğün 10 uncu maddesinin 3 üncü, 24 üncü maddesinin 6 ncı, 11 inci maddesinin 7 nci ve 24 üncü maddesinin 4 üncü maddeleri uyarınca askıya alınanların, askı süresi içerisinde sendika veya şube organlarındaki görevleri, ilgili organın ilk yedek üyesi tarafından, yedek üyeler eşit oy almış iseler söz konusu organ tarafından çekilecek kura ile belirlenen yedek üye tarafından yerine getirilir.
(15) Anayasa’nın 51/4 ncü fıkrasındaki “aynı zamanda ve aynı işkolunda birden fazla sendikaya üye olunamaz” kuralının 12.9.2010 tarihinde yapılan halkoylaması sonucu kaldırılmış olması nedeniyle, aynı zamanda, aynı veya farklı bir başka sendikaya üye olmak, üyeliğe veya kurucu üyeliğe engel değildir.

Madde 8- Sendika üyeliğinden çıkma
(1) Her üye, serbest iradesi ile dilediği zaman üyelikten çekilebilir.
(2) Hiçbir üye, Sendika’da üye olarak kalmaya veya üyelikten ayrılmaya zorlanamaz.
(3) Üyelikten çıkmak için, çekilmek isteyen üyenin, e-Devlet kapısı üzerinden çekilme bildiriminde bulunması gereklidir. E-Devlet kapısı üzerinden yapılan çekilme bildirimi elektronik ortamda eş zamanlı olarak Bakanlığa ve sendikaya ulaşır.
(4) Çekilme, Sendikaya bildirilme tarihinden başlayarak bir ay sonra gerçekleşmiş sayılır.

Madde 9- Sendika üyeliğinin kendiliğinden sona ermesi
(1) Üyelik; ölüm, kısıtlılık, meslekten çıkarılma, meslekten çekilme, meslekten ayrılma
veya emeklilik durumunda kendiliğinden sona erer.
(2) Üyeliğin son bulma tarihi, ölüm, kısıtlılık, meslekten çıkarılma, meslekten çekilme,
meslekten ayrılma veya emeklilik tarihidir. Tüzüğün 12 nci maddesinin 6 ncı fıkrası hükmü
saklıdır.
(3) Emekliye ayrılan üye, sendikanın veya şubesinin ya da varsa konfederasyonun organlarında, seçimli bir göreve gelmiş ise, bu görevi seçilmiş olduğu sürenin sonuna kadar
devam eder.
(4) Tüzüğün 7 nci maddesinin 1 inci fıkrasındaki üyelik koşullarını taşımadıkları merkez
yönetim kurulunca saptananların üyelik işlemleri, herhangi bir hüküm ifade etmez.

Madde 10- Sendika üyeliğinden çıkarılma
(1) Üyelerden;
(a) Sendika’nın amaçlarına ve çalışmalarına aykırı hareket edenler, onur ve saygınlığını zedeleyenler,
(b) Yargısal etiğe aykırı hareket edenler,
(c) Zorunlu organlar tarafından verilen görevleri, bu konuda yapılan bildirime ve bildirimde belirtilen makul süre içinde özürsüz olarak yapmayanlar,
Sendika Genel Kurul kararıyla üyelikten çıkarılırlar.
(2) Sendika Disiplin Kurulu, üyelikten çıkarma konusundaki soruşturmayı, Sendika
Yönetim Kurulu’nun başvurusu üzerine açabileceği gibi kendiliğinden de açabilir.
(3) Çıkarma yönünden üyenin durumunun değerlendirilmesi konusunda, ilk olağan Sendika
Genel Kurulu’na sevk işlemi, Sendika Disiplin Kurulu kararıyla yapılır. Disiplin Kurulu, çıkarma istemiyle sevk işlemini gerçekleştirirken, bu konudaki genel kurul kararına kadar
üyelik haklarının askıya alınmasına da karar verebilir. Üyelik haklarının askıya alınması yolundaki karar, üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile olanaklıdır.
(4) Üyelikten çıkarma konusunda karar yetersayısı, toplantıya katılanların salt çoğunluğudur.
(5) Karar, e-Devlet kapısı üzerinden Bakanlığa elektronik ortamda bildirilir ve çıkarılana yazı ile tebliğ edilir. Çıkarılma kararına karşı üye, kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde mahkemeye itiraz edebilir.
(6) Üyelikten çıkarma kararına karşı, çıkarılan üye, kararın kendisine bildirim tarihinden
itibaren on beş gün içinde görevli iş mahkemesine itiraz edebilir. Mahkeme, iki ay içinde
kesin kararını verir.
(7) Üyelik; çıkarma kararına yönelik itiraz süresinin sona ermesine kadar, itiraz yoluna başvurulmuş ise çıkarma kararı kesinleşinceye kadar sürer.

Madde 11- Sendika üyelerinin hakları
(1) Üyeler eşit haklara sahiptirler.
(2) Üyeler arasında aile, cinsiyet, dil, din ırk, mesleki sınıf ve derece, mezhep, renk, sınıf
ve zümre gibi herhangi bir fark gözetilemez; eşitliği bozan veya bazı üyelere bu nedenlerle
ayrıcalık tanıyan uygulamalar yapılamaz. Tüzüğün 19 uncu maddesinin 6 ncı, 21 inci maddesinin 6 ncı ve 23 üncü maddesinin 6 ncı fıkrası hükümleri saklıdır.
(3) Her üyenin, sendika faaliyetlerine ve yönetimine katılma, organlarında da yer alma hakkı vardır. Tüzüğün 9 ncu maddesinin 3 ncü, 12 nci maddesinin 6 ncı, 15 inci maddesinin 9 uncu, 17 nci maddesinin 38 inci fıkrası hükümleri saklıdır.
(4) Her üyenin genel kurullarda bir oy hakkı vardır; vekaleten oy kullanılamaz.
(5) Hiçbir üye, Sendika ile kendisi, eşi, üstsoyu ve altsoyu arasındaki bir hukuki işlem veya
uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz.
(6) Sendika’dan çıkan, çıkarılan veya üyeliği kendiliğinden sona erenler, Sendikamalvarlığında hak iddia edemez.
(7) Sendika üyesinin, vatan hizmeti (askerlik) süresince, üyelik hakları askıda kalır.

Madde 12- Sendika üyelerinin ve yöneticilerinin güvenceleri
(1) Sendika üyeleri veya sendika ve şube yöneticileri, (bağıtlı çalışan meslektaşlar açısından) işyeri sendika temsilcileri ve sendika işyeri temsilcileri, il ve ilçe temsilcileri, iş saatleri dışında veya işverenin izni ile iş saatleri içinde, sendika ve şubesi veya konfederasyonunun faaliyetlerine katılmaktan dolayı, herhangi bir farklı işleme tabi tutulamaz.
(2) (Bağıtlı çalışan meslektaşlar açısından) İşyeri sendika temsilcisinin, işyeri sendika temsilcisinin, sendika il ve ilçe temsilcisinin, sendika veya sendika şube yöneticilerinin iş sözleşmeleri işveren tarafından, haklı bir neden olmadıkça ve nedenini yazılı olarak açık ve kesin şekilde belirtmedikçe feshedemez. Fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde, temsilci veya üyesi bulunduğu sendika dava açabilir.
(3) (Bağıtlı çalışan meslektaşlar açısından) İşveren, yazılı rızası olmadıkça işyeri sendika temsilcisinin işyerini değiştiremez veya işinde esaslı tarzda değişiklik yapamaz. Aksi hâlde değişiklik geçersiz sayılır.
(4) (Bağıtlı çalışan meslektaşlar açısından) Sendika’da yönetici olan meslektaşlar, yöneticilik görevi nedeniyle iş yerlerini değiştirmek zorunda kaldıklarında, işçinin iş sözleşmesi askıda kalır. Yönetici dilerse işten ayrıldığı tarihte iş sözleşmesini bildirim süresine uymaksızın veya sözleşme süresinin bitimini beklemeksizin fesheder ve kıdem tazminatına hak kazanır. İş sözleşmesi askıya alınan yöneticinin; görevinin sona ermesi hâlinde, sona erme tarihinden itibaren bir ay içinde ayrıldığı işyerinde işe başlatılmak üzere işverene başvurabilir. İşveren, talep tarihinden itibaren bir ay içinde bu kişileri o andaki şartlarla eski işlerine veya eski işlerine uygun bir diğer işe başlatmak zorundadır. Bu kişiler süresi içinde işe başlatılmadığı takdirde, iş sözleşmeleri işverence feshedilmiş sayılır.
(3) (Bağıtlı çalışan meslektaşlar açısından) Meslektaşların işe alınmaları; belli bir sendikaya girmeleri veya girmemeleri, belli bir sendikadaki üyeliği sürdürmeleri veya üyelikten çekilmeleri veya herhangi bir sendikaya üye olmaları veya olmamaları şartına bağlı tutulamaz.
(4) Barolar tarafından sendikaya üye olan meslektaşlar hiçbir şekilde farklı muameleye tabi tutulamaz.
(5) Sendika üyesi olanlarla, üye olmayanlar arasında (bağıtlı çalışan meslektaşlar için) personel hukuku uyarınca tabi olunan makamlar tarafından, herhangi bir konuda hiçbir biçimde ayrım yapılamaz.
(6) Meslekten çıkarılma, gibi nedenlerle, sendika görevlisi mahkemeye başvurmuş ise, mahkeme kararı kesinleşinceye kadar, sendikadaki, şubesindeki ve varsa konfederasyondaki görevleri devam eder. Resen emeklilik, görevden uzaklaştırma, atama ve sair yer değişikliklerinde, organlardaki görev yargı yoluna açık olan hallerde yargı yolu sonuçlanıncaya kadar, yargı yoluna kapalı olan hallerde ise, seçildikleri sürenin sonuna kadar devam eder.

Madde 13- Sendika üyelerinin yükümlülükleri ve ödentileri
(1) Her üye, Sendika’nın amaçlarının, ilkelerinin ve çalışmalarının gerçekleştirilmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmak, Sendika tüzüğüne uygun davranmakla yükümlüdür.
(2) Hiçbir üye, sendika üyeliği sıfatından hareketle yönetim kurulunun izni veya onayı olmaksızın basına veya kamuoyuna açıklamada bulunamaz; özel veya tüzel kişilere, kurum, kuruluş veya herhangi birime bilgi ve beyan veremez veya işbirliğinde bulunamaz. Aksi halde
yapılan iş ve işlemler Sendika’yı bağlamaz.
(3) Sendika’ya ödenecek üyelik ödentileri, üyelik başvuru formuna ve sendika tüzüğünde
belirtilen aylık ödenti tutarına göre (bağıtlı çalışan avukatlar için) işverence aylıktan kesilerek, beş gün içinde sendikanın banka hesaplarına yatırılır ve ödenti listesinin bir örneği sendikaya gönderilir. İşveren, sendikaya üye olan ve üyelik ödentisi kesilenlerin listesini her ayın son haftasında, işyerinde herkesin görebileceği yerde ilan eder. Bağımsız çalışan avukatlarca, her ayın 10’u ile 15’i arasında ödenti ödenir.
(4) Aylık üyelik ödenti tutarı; üyenin her ay ödenmekte olan vergiye tabi aylık brüt gelirleri toplamının yüzde biridir.
(5) Her üye, adres değişikliğini Sendika’ya veya varsa bulunduğu yerdeki şube veya temsilciliğe ivedilikle ve yazılı olarak iletmekle yükümlüdür. Adres değişikliği, şube veya
temsilciliğe bildirilmiş ise, bu birimler tarafından ivedilikle bu durum Sendika’ya iletilir.
Sendika tarafından yapılacak bildirim ve tebligatlar, sadece Sendika kayıtlarındaki adrese
çıkartılır ve bu kayıtlardaki adrese ulaşmakla, yapılmış sayılır.
(6) Sendika üyesinin, askerlik vatan hizmeti süresince, üyelik yükümlülükleri askıda kalır.

Madde 14- Konfederasyon ve uluslararası kuruluşlara üyelik
(1) Sendika, ancak bir ulusal konfederasyona üye olabilir.
(2) Bir konfederasyona üye olabilmek için, bu konudaki üyeliğe başvuru belgesinden iki nüsha doldurup yetkililerce imzalandıktan sonra alındı belgesi karşılığında ilgili konfederasyona verilir. Konfederasyona üyelik başvuru belgesine, üyeliğe ilişkin genel kurul kararı ile sendika yetkililerinin imza sirkülerinin eklenmesi zorunludur.
(3) Üyeliği kesinleşen sendikanın, üyeliğe başvuru belgesinin bir örneğinin, 15 gün içinde
konfederasyon tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na gönderilmesi zorunludur.
(4) Sendika, tüzüğünde yer alan amaçları doğrultusunda, uluslararası kuruluş kurabilir veya
uluslararası kuruluşlara üye olabilir, bu üyeliklerden de çekilebilir. Bu durum; kurulma, üye olma veya üyelikten ayrılma tarihini izleyen on beş gün içinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bildirilir. Kuruluş veya üyelik bildiriminde, kurulan veya üye olunan kuruluşun tüzüğünün de bir örneği eklenir.
(5) Bir konfederasyona ve uluslararası kuruluşa üyelik veya ayrılma, sendika genel kurulunca, toplantıya katılan üye veya delege sayısının salt çoğunluğuyla alacağı karar ile olanaklıdır.
(6) Konfederasyon ve uluslararası kuruluş delegeleri, Sendika Genel Kurulu tarafından seçilir.

Madde15- Organlar ve genel hükümler
(1) Sendika’nın zorunlu organları şunlardır:
(a) Genel Kurul
(b) Yönetim Kurulu
(c) Denetleme Kurulu
(ç) Disiplin Kurulu
(2) Şube zorunlu organları şunlardır:
(a) Şube Genel Kurulu
(b) Şube Yönetim Kurulu
(c) Şube Denetleme Kurulu
(ç) Şube Disiplin Kurulu
(3) Genel kurulun; görev, yetki ve sorumluluklarını devretmemek kaydıyla, zorunlu olmayan organlar kurulabilir.
(4) Zorunlu olmayan organların görev, yetki, oluşum ve üye sayısı ile ilgili kurallar, genel
kurul tarafından belirlenir.
(5) Zorunlu organlardaki görevler ile zorunlu olmayan organlardaki görevler birbiriyle bağdaşır görevlerdir.
(6) Bir üye aynı zaman dilimi içinde, genel kurullar hariç, birden fazla zorunlu organda seçimli görev alamaz. Almış ise, yedi gün içinde tercih hakkını kullanır. Bu süre içinde tercih hakkını kullanmaz ise, ilk görevinden çekilmiş sayılır.
(7) Bir üye, aynı zaman dilimi içinde, birden fazla zorunlu olmayan organda görev alabilir.
(8) Emeklilik dışında meslekle ilişkisi sona eren üyelerin veya meslekten çıkarılan üyelerin, organlardaki görevleri de sona eder. Tüzüğün 12 nci maddesinin 6 ncı fıkrası hükmü saklıdır.
(9) Organlarda görev aldıktan sonra emekliye ayrılanların organlardaki görevleri, Tüzüğün
9 ncu maddesinin 3 ncü fıkrası çerçevesinde seçildikleri sürenin sonuna kadar devam eder.
(10) Genel kurullar tarafından zorunlu organlara seçilen üyelerin ad ve soyadları, meslek ve
görevleri, adresleri, tüzük değişiklikleri, açılan, kapatılan ve birleştirilen şubeler; sendikanın veya ilgili şubenin bulunduğu il valiliklerine ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na otuz gün içinde bildirilir.
(11) Bu tüzükte geçen yönetici sözcüğü, yönetim kurulu üyelerini kapsar. İlk olağan genel kurulda yöneticiliğe aday olabilmek için kurucu üye olmak, sonraki genel kurullarda ise yöneticiliğe aday olabilmek için en az iki yıl sendika üyesi olmak koşuldur. Konfederasyon temsilciliği için de bu koşullar gereklidir.

Madde16- Genel kurulların oluşumu
(1) Sendika ve sendika şubesi genel kurulları, toplam kayıtlı üyelerden oluşur.
(2) Sendika üye sayısı bini aştığında, sendika genel kurulu; yine sendika şubesinin olduğu
yerdeki üye sayısı bini aştığı takdirde ise şube genel kurulu, delegelerle yapılır.
(3) Delege seçimleri, üyelerin katılımıyla, serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm esasına göre bu tüzük ile delege seçim yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılır. Vekaleten oy kullanılamaz.
(4) Şubesi bulunan yerlerde delegeler şube genel kurullarınca, şubesi bulunmayan yerlerde
ise bu maddenin 3 ncü fıkrası hükümlerine göre belirlenir.
(5) Sendika şube yönetim ve denetleme kurulu üyeleri ile sendika yönetim ve denetleme
kurulu üyeleri, kendi genel kurullarına doğal delege olarak katılırlar.
(6) Doğal delegeler hariç olmak üzere; sendika genel kurulu toplam ikiyüzelli delegeden, şube genel kurulları ise toplam elli delegeden oluşur.
(7) Seçilmiş delege sıfatı, olağan genel kurul için yapılacak delege seçimlerine kadar devam eder.
(8) Genel kurullarda seçimler, yargı gözetimi ve denetimi altında, serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm esasına göre yapılır.
(9) Genel kurul toplantıları, genel kurullarda yapılacak seçimler, seçimlere yapılacak itirazlar, seçimlerin iptali ve yenilenmesine ilişkin konularda 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümleri uygulanır.
(10) Sendika Genel Kurulu’na, toplam üye sayısı bini geçinceye kadar, tüm üyelerin katılma hakkı vardır.
(11) Toplam üye sayısı bini geçmişse, açılmış şube var ise, sendika merkez genel kuruluna,
şubeler adına, şube genel kurullarınca seçilen delegeler katılır.
(12) Şube nezdindeki seçilmiş elli delege, şube adına sendika genel kuruluna da katılırlar.
Bu maddenin 14 üncü fıkrası hükmü saklıdır.
(13) Şubeleri temsil edecek delegelerin seçim yöntemi, sayıları ve kuralları, Sendika Yönetim Kurulu tarafından tüzük hükümleri ve merkez genel kurul delege sayısı da gözetilerek, çıkartılacak yönetmelikle düzenlenir.
(14) Toplam üye sayısı bini aştığında, doğal delegeler ve şube seçilmiş delegeleri dışında
kalan sayı için, her şube ve her temsilcilik için bir delegelik ayrıca ayrılır. Bu kontenjan seçilmiş şube başkanları ve seçilmiş il temsilcileri tarafından bizzat kullanılır. Şube başkanları veya il temsilcileri henüz seçimle göreve gelmemiş iseler, bu sayı ayrılmaz. Bu delegelikler ile doğal delegeler ve şube delegeleri sonrasında kalan delege sayısı ve bu delegelerin seçim yöntem ve kuralları, merkez genel kurul delege sayısı da gözetilerek, toplam üye sayısının kalan delege sayısına bölünmesiyle bulunacak anahtar sayının esas alınması yoluyla, şubeler ve temsilciliklerce seçilmesi gereken toplam delege sayısı, Sendika Yönetim Kurulu tarafından çıkartılacak yönetmelikle düzenlenir.
(15) Şubesi olmayan yerlerdeki delegelerin seçim takvimi ve ayrıca şubelerce seçilmesi gereken delege sayısı söz konusu olduğunda, bu konulara ilişkin esaslar tüzük hükümleri
gözetilerek yönetim kurulu tarafından genel kurul çağrısı yapıldığında, üç gün içinde açıklanır.
(16) Şube olmayan yerlerdeki genel kurul delege seçimleriyle ilgili işlemler, il temsilcisi
tarafından yürütülür.
(17) Genel kurulda ve şube olmayan yerlerdeki genel kurula delege seçimlerinde, üye sayılarının ve oy kullanacak üyelerin belirlenmesinde, genel kurul kararının alındığı gün esas alınır. Tüzüğün 10 uncu maddesinin 3 üncü, 24 üncü maddesinin 4 üncü ve 7 nci fıkrası hükümleri saklıdır. Bu hüküm şube genel kurulları yönünden de geçerlidir.
(18) Genel kurul kararı alınmasından sonra, Sendika Yönetim Kurulu tarafından, delegelerle ilgili olarak yönetmelik değişikliğine gidilemez.

Madde 17- Genel kurulların toplantı zamanı, karar yetersayısı ve çalışma yöntemi
(1) Sendika’nın ilk olağan genel kurulu, tüzel kişilik kazanmasından itibaren altı ay içinde yapılır.
(2) Olağan genel kurul, ilk olağan genel kurul tarihinden itibaren her dört yılda bir, yönetim kurulunun çağrısı üzerine toplanır.
(3) İki genel kurul toplantısı arasındaki döneme ilişkin faaliyet ve hesap raporu, denetleme kurulu raporu ile gelecek döneme ilişkin bütçe önerisinin, genel kurula katılacaklara en az on beş gün önce yazılı veya elektronik ortamda gönderilir ve internet sitesinde de ilan edilir.
(4) Olağanüstü genel kurul, yönetim kurulu veya denetleme kurulunun gerekli gördüğü hâllerde ya da genel kurul üye veya delegelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine altmış gün içinde yazılı istekteki konuları öncelikle görüşmek üzere toplanır. Talep tarihi itibarıyla olağan genel kurul toplantı tarihine altı aydan az bir süre kalması hâlinde olağanüstü genel kurula gidilemez; ancak, isteğe konu olan hususlar olağan genel kurul gündemine alınır.
(5) İlk dört fıkraya aykırı hareket eden sendika şubesi veya sendika yönetim kuruluna; üyelerinden birinin veya durumu tespit eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın başvurusu üzerine, iş davalarına bakmakla görevli mahkeme kararı ile işten el çektirilir. Bu durumda görevli mahkeme, genel kurulu mevzuat ve tüzük hükümleri gereğince altmış günü geçmemek kaydıyla en kısa zamanda toplamak ve yeni yönetim kurulu seçilinceye kadar cari işleri yürütmekle görevli olmak üzere, 4721 sayılı Türk Medeni Yasası hükümleri gereğince, bir veya üç kayyım atar.
(6) Toplantı yeter sayısı üye ya da delege tamsayısının salt çoğunluğudur. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantı en çok on beş gün sonraya bırakılır. İkinci toplantıda yeter sayı, üye veya delege tam sayısının üçte birinden az olamaz.
(7) Karar yetersayısı, toplantıya katılan üye veya delege sayısının salt çoğunluğudur. Ancak bu sayı üye veya delege tam sayısının dörtte birinden az olamaz.
(8) Genel kurul ilanında ayrıca genel kurulun günü, saati, yeri ve gündemi de yer alır.
(9) Genel kurul için yapılacak ilanda, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir.
(10) Toplantı, çoğunluk sağlanamaması dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum, geri bırakma nedenleri de belirtilerek, ilk toplantı için yapılan çağrı yöntemine uygun olarak üyelere veya delegelere duyurulur. İkinci toplantı, geri bırakma tarihinden itibaren en çok onbeş gün sonraya bırakılır. Üyeler veya delegeler ikinci toplantıya, yukarıda belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
(11) Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin veya delegelerin listesi, toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin veya delegelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek
görevliler tarafından kontrol edilir.
(12) Üyeler veya delegeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza
koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler ve konuklar, toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ayrı bir bölümde, genel kurul toplantısını izleyebilirler.
(13) Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı, yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması durumunda da, yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
(14) Mahkemece kayyım atanması veya 4721 sayılı Türk Medeni Yasası’nın 75 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması durumunda, bu maddede yönetim kuruluna verilen görevler, bu kişiler tarafından yerine getirilir.
(15) Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere sendika veya şubelerin yönetim, denetleme
ve disiplin kurullarında asıl veya yedek üye olarak yer almayan, üyeler veya delegeler arasından, bir başkan ve bir başkan yardımcısı ile bir yazman, açık oylamayla seçilerek, üç kişilik divan kurulu oluşturulur.
(16) Olağan genel kurul toplantılarında, divan kurulu oluşturulduktan sonra ancak gündeme
geçilmeden önce, toplantıda hazır bulunan üyelerin veya delegelerin, en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların da, gündeme alınması zorunludur. Bu maddenin 3
üncü fıkrası hükmü saklıdır.
(17) Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
(18) Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar ilgili deftere yazılır ve divan kurulu tarafından imzalanır.
(19) Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır.
(20) Bütün üyelerin veya bütün delegelerin, bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan
kararlar ile Sendika üyelerinin veya Sendika delegelerinin tamamının, mevzuatta ve tüzükte
yazılı çağrı yöntemine uymaksızın, bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Ancak bu şekilde karar alınması, olağan toplantı yerine geçmez.
(21) Sendika organlarına yapılan seçimler, serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm ilkelerine göre sonuçlandırılır. Diğer konularda ise açık oylama yapılır. Oylarda eşitlik durumunda ad çekme yoluna gidilir.
(22) Seçimlerde, ad esası üzerinden, çarşaf liste sistemi uygulanır.
(23) Seçim yapılacak genel kurul toplantılarından en az on beş gün önce, genel kurula katılacak üye veya delegeleri belirleyen listeler ile toplantının gündemi, yeri, günü, saati ve çoğunluk sağlanamadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları belirten bir yazı ile birlikte, iki nüsha olarak, o yer seçim kurulu başkanı olan yargıca verilir. O yerde birden fazla seçim kurulu varsa, görevli seçim kurulunu il seçim kurulu belirler.
(24) Yargıç, gerektiğinde ilgili kayıt ve belgeleri de getirtip inceleyerek ve varsa eksiklikleri tamamlattıktan sonra, seçime katılacak üye veya delegeleri belirleyen liste ile yukarıdaki fıkrada belirtilen diğer hususları onaylar. Onaylanan liste ile toplantıya ilişkin diğer hususlar, genel kurulun toplantı tarihinden yedi gün önce, sendika şubesi veya sendika binasında asılarak ilan edilir. İlan süresi üç gündür.
(25) İlan süresi içinde listeye yapılacak itirazlar yargıç tarafından incelenir ve en geç iki gün içinde kesin olarak karara bağlanır. Bu yolla kesinleşen listeler ile toplantıya ilişkin diğer hususlar, yargıç tarafından onaylanarak ilgili sendika şubesi veya sendikaya gönderilir.
(26) Seçim kurulu başkanlığı, kuruluşun üyesi olmayan kişiler arasından bir başkan ve seçimlerde aday olmayan üyeler arasından iki üye belirleyerek seçim sandık kurulunu oluşturur. Seçim sandık kurulu yedek başkan ve üyeleri de aynı şekilde belirlenir. Seçim sandık kurulu, seçimlerin yapılması ve oyların sayımı ile görevlidir.
(27) Seçim sandık kurulu, seçimlerin mevzuatın ve sendika tüzüğünün öngördüğü esaslara
göre yürütülmesi, yönetimi ve oyların tasnifi ile görevli olup, bu görevleri seçim, sayım ve
döküm işlemleri bitinceye kadar aralıksız olarak devam eder.
(28) Genel kurullarca yapılacak seçimlerde aday olanların listeleri birlikte veya organlara
göre ayrı ayrı olmak üzere, başkanlık divanınca yeteri kadar düzenlenerek ilgili seçim kurulu başkanına mühürlenmek üzere verilir.
(29) Listede adı yazılı bulunmayanlar oy kullanamazlar. Oylar, oy verenin, kimlik belgesi
ve resimli üyelik veya delegelik kimlik kartı ile ispat edilmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra kullanılır. Oylar, oy verme sırasında sandık kurulu başkanı tarafından verilen, adayları gösterir seçim kurulu başkanınca mühürlenmiş listedeki isimlerin işaretlenmesi yoluyla kullanılır. Seçilecek organı oluşturan üye sayısından fazla adayın işaretlendiği oy pusulaları ile diğer kağıtlara yazılan oylar geçersiz sayılır.
(30) Seçim süresinin sonunda seçim sonuçları bir tutanakla tespit edilip, seçim sandık kurulu başkan ve üyeleri tarafından imzalanır. Tutanakların bir örneği seçim yerinde asılmak yoluyla ilan edilir. Kullanılan oylar ve diğer belgeler de tutanağın bir örneği ile birlikte, üç ay süre ile saklanmak üzere ilgili seçim kurulu başkanlığına verilir.
(31) Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir.
Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna,
ivedilikle ve en geç iki gün içinde teslim etmekten sorumludur.
(32) Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve
denetleme kurulları ile disiplin kurullarına seçilen asıl ve yedek üyelerin ad ve soyadlarını,
meslek ve görevleri ile adreslerini içeren Genel Kurul Sonuç Bildirimi ve ekleri, yönetim
kurulu başkanı tarafından ilgili Valiliğe ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na verilir.
(33) Genel kurul sonuç bildirimleri, yönetim kurulu tarafından yetki verilen bir yönetim
kurulu üyesi tarafından da yapılabilir. Bildirimin yapılmamasından yönetim kurulu başkanı
sorumludur.
(34) Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile tutanakların düzenlenmesinden itibaren
iki gün içinde seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar, yargıç tarafından aynı gün incelenir ve
kesin olarak karara bağlanır. İtiraz süresinin geçmesi ve itirazların karara bağlanmasından
hemen sonra yargıç, yukarıdaki hükümlere göre kesin sonuçları ilan eder ve sendika veya
ilgili sendika şubesine bildirir.
(35) Bakanlık veya kuruluş ya da şubesinin üye ve delegeleri; kanun ve tüzük hükümlerine aykırı olarak genel kurul ve seçim yapılması veya seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük ya da kanuna aykırı uygulama iddiasıyla, bu işlemlerin veya genel kurulun iptali için genel kurul tarihinden itibaren bir ay içerisinde dava açabilir. Dava basit yargılama usulüne göre iki ay içerisinde sonuçlandırılır. Kararın temyizi hâlinde Yargıtayca on beş gün içinde kesin olarak karara bağlanır.
Genel kurulun veya genel kurulda yapılan organ seçiminin iptaline karar verildiği takdirde mahkeme; genel kurulu kanun ve tüzük hükümlerine göre en kısa zamanda toplamak, seçimleri yapmak ve yeni yönetim kurulu seçilinceye kadar kuruluşu yönetmekle görevli olmak üzere, 4721 sayılı Kanun hükümleri gereğince bir veya üç kayyım tayin eder ve görev sürelerini belirler.
(36) Seçimde görev alan seçim kurulu ve seçim sandık kurulu üyelerine 26/4/1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda belirtilen esaslara göre ilgili kuruluşça ücret ödenir.
(37) Seçimler sırasında sandık kurulu başkanı ve üyelerine karşı işlenen suçlar, kamu görevlilerine karşı işlenmiş gibi cezalandırılır.
(38) Sendika veya ilgili sendika şubesinin genel kurul dışındaki zorunlu organlarına seçilebilmek için, kurucu üyelerde aranan koşullara sahip olmak zorunludur.
(39) Seçimler, genel kurullar gündeminde, disiplin ile ilgili konuların görüşülmesinden sonra yer alır.

Madde 18- Genel kurulların görev ve yetkileri
(1) Sendika’nın en üst ve en yetkili organı olan, genel kurulun görev ve yetkileri şunlardır:
(a) Zorunlu organları seçmek.
(b) Tüzüğü değiştirmek.
(c) Yönetim ve denetleme kurulu raporlarının görüşülmesi ve aklanması.
(ç) Yönetim kurulunca hazırlanan çalışma programı ve bütçenin görüşülerek karara bağlanması.
(d) Disiplin kurulunca sevk edilen üyelikten çıkarma dosyalarını karara bağlamak.
(e) Sendikanın genel politikalarını belirlemek ve bu konuda kararlar almak
(f) Sendika ve konfederasyonların tüzüklerinde belirtilen konularda yönetim kuruluna yetki verilmesi.
(g) Gerekli taşınmaz malları satın almak veya mevcut taşınmaz malları satmak konularında yönetim kuruluna yetki vermek.
(ğ) Sendika yönetim kurulu üyelerine verilecek her türlü ücret ve diğer görevlilerin huzur hakkı ve yolluklarının belirlenmesi.
(h) Sendika şubesi açma, birleştirme ya da kapatma. Şube açma ve başlangıçtaki kuruluş koşullarını kaybeden şubeleri kapatma konusunda ise yönetim kuruluna yetki verme.
(ı) Hukuksal durum ve faaliyet alanı çerçevesinde tabi olacağı iş kolu dikkate alınarak, başka bir sendika ile birleşme ve katılma.
(i) Konfederasyonlara üye olma veya üyelikten çekilme.
(j) Konfederasyon ve uluslararası kuruluş delegelerini seçmek.
(k) Amaçlarına uyan uluslararası kuruluşlara üye olma veya çekilme.
(l) Fesih kararı verme.
(m) Mevzuatta veya sendika tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer işlemlerin yerine getirilmesi ve herhangi bir organın görev alanına girmeyen konuların karara bağlanması.
(n) Delege seçimlerinde uygulanacak esasları mevzuat ve tüzüğe aykırı olmamak üzere düzenlemek.
(2) Şube genel kurulları, sadece yukarıdaki (a), (c) ve (m) bentlerinde belirtilen görevlerini
yerine getirirler.

Madde 19- Yönetim kurulları
(1) Sendika ve şube yönetim kurulları, yedi asıl ve yedi yedek üyeden oluşur.
(2) Yönetim kurulunun görev süresi, bir olağan genel kurul dönemidir.
(3)Yönetim kurulları asıl üyeleri, en yaşlı yönetim kurulu üyesinin başkanlığında, seçimden
sonraki on gün içinde yapacakları ilk toplantıda, kendi içlerinden bir başkan, bir genel sekreter, bir sayman ile örgütlenme, eğitim ve bilgilenme, hukuksal işler, basın yayın ve
sosyal işler konularında dört başkan yardımcısını seçerler.
(4) Başkan yardımcıları, genel sekreter ve saymanın, yetki ve görevleri ile aralarındaki işbölümü yönetim kurulu tarafından belirlenir. Başkan olmadığında, başkanlığa genel sekreter vekalet eder.
(5) Başkanlık, genel sekreterlik, başkan yardımcılıkları veya saymanlığın, herhangi bir nedenle sona ermesi durumunda, yönetim kurulu toplanarak boşalan görev için aynı yöntemle seçim yapar.
(6) Yönetim kurulu, üye tamsayısının salt çoğunluğuyla toplanabilir ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oylarda eşitlik olması durumunda, başkanın oyu iki oy sayılır.
(7) Yönetim kurulu, ayda en az bir kez, yerleşim yerinde veya yönetim kurulu kararı ile ya
da başkanın göstereceği yerde ve başkanın belirlediği gündemle, önceden belirlenen gün ve
saatte, kendiliğinden toplanır. Kurulun iki üyesince gündeme alınması belirtilen konular da
toplantı gündemine alınır.
(8) Yönetim kurulu asıl üyeliklerinde boşalma olduğu takdirde, mevcut asıl ve yedek üyelerin katılımıyla yapılacak toplantıda, boşalan asıl üyelikler yerine yedek üyeler arasından gizli oy yöntemiyle seçim yapılır. Oylamada eşitlik olursa, eşitlik bozulana kadar seçime devam edilir.
(9) Yönetim kurulu üye sayısı, sekizinci fıkra uyarınca seçim yapılsa bile boşalmalar nedeniyle dördün altına düşerse, genel kurul; mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından, yönetim kurulunun oluşturulmasına yönelik gündemle, bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde üyelerden birinin başvurması üzerine iş davalarına bakmakla görevli mahalli mahkeme, üyeler arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.

Madde 20- Yönetim kurullarının görev, yetki ve sorumlulukları
(1) Yönetim kurulu, Sendika’nın veya şubesinin yürütme ve temsil organıdır. Bu görevini
yasaya ve Sendika tüzüğüne uygun olarak yerine getirir.
(2) Sendika ve sendika tüzel kişiliğini, sendika yönetim kurulu başkanı temsil eder. Şube
yönetim kurulları da, başkanları tarafından temsil olunur.
(3) Sendika veya şubesi tarafından, basın yayın organlarına ve kamuoyuna açıklamalar, başkan veya yetkilendireceği kişiler tarafından, ayrıca yönetim kurulunca yetkilendirilmişse ilgili yönetim kurulu üyesi tarafından yapılır. Yapılan açıklamalar, yönetim kurulu ilk toplantı gündemine alınır.
(4) Sendika yönetim kurulu;
(a) Genel kurul kararlarını uygular.
(b) Sendikanın amaç ve ilkeleri doğrultusundaki çalışmalar ve uygulamalar yapar.
(c) Sendika bürolarının verimli çalışmasını sağlar.
(ç) Demirbaş eşyanın terkini veya şubelere devrini yapar.
(d) Sendikanın amaçları ve mevzuat çerçevesinde gider yapar ve gelirlerini kullanır.
(e) Tüzükte belirtilen ve ayrıca açıkça genel kurulun görevine girmeyen konularda kararlar alır.
(f) Çalışma grupları tarafından hazırlanan raporları değerlendirerek, gerek görmesi durumunda genel kurula sunar.
(g) Tüzük değişikliği tasarılarını, genel kurul kararı ile yürürlüğe girecek önerilerin hazırlığını yapar. Bunları şubelere ve temsilciliklere dağıtır ve görüşleri toplayarak, genel kurul öncesi son şeklini verir. İdari makamlarca ve yargı organlarınca tüzükte düzeltme yapılmasının istendiği durumlarda, geçmişe etkili olamamak kaydıyla tüzük hükümlerinde gerekli değişiklikleri yaparak, genel kurul gündemine koyar.
(ğ) Yıllık çalışma programı ile bütçe taslağını, yine kesin hesap ve bilanço tasarılarını olgunlaştırarak genel kurula sunar.
(h) Çalışma gruplarının üyelerini seçer. Bu birimler için, yönetim kurulu asıl üyelerinden her biri, zorunlu organlarda yer almayan üyeler içinden aday gösterebileceği gibi, üyeler de aday olarak başvurabilirler.
(ı) Sendika’nın ilgili defter ve kayıtlarını tutar.
(i) Yazılı, görsel, işitsel ve elektronik iletişim araçları yoluyla yayın yapılmasına, çalışmalar ve görüşlerinin duyurulmasına karar verir.
(j) Genel kurulun yetkilendirmesi üzerine şube açabilir.
(k) Platform kurulmasına, temsilcilik açılmasına karar verir, işyeri sendika temsilcilerini seçer.
(l) Genel kurulda alınan kararları üyelere veya şubelere duyurur.
(m) Sendika’nın amaç ve ilkeleri doğrultusunda çalışmaları bulunanlara ödüller verebilir.
(n) Kurul, komite, komisyon, alt komisyon veya benzeri adlarla çalışma grupları kurabilir.
(o) Genel kurulun belirlediği ilkeler çerçevesinde ücretli veya ücretsiz olarak personel çalıştırabilir.
(ö) Şube genel kurullarının yapılma zamanını belirler ve gerekli işlemleri yürütür.
(p) Toplu sözleşme ile ilgili konularda gerekli iş ve işlemleri yapar ve yürütür.
(r) Genel kurul toplantı çağrısı ve bunun için gerekli işlemleri yapar, gündemi belirler.
(s) Yönetmelik, genelge ve diğer uygulama işlemlerini yapar ve yürürlüğe koyar.
(ş) Denetleme kurulları, disiplin kurulları, mali işler, seçim işleri konularındaki yönetmelikleri çıkartır.
(t) Üyelik başvuruları hakkında karar verir.
(u) Mevzuatın, tüzüğün ve genel kurulun kendisine verdiği diğer işleri yapar.
(5) Şube yönetim kurulları hakkında, bu maddenin 4 ncü fıkrasının (ğ), (ı), (i), (l) ve (u)
bentleri uygulanır.
(6) Sendika veya şube yönetim kurulları, iş ve işlemleri nedeniyle genel kurullarına karşı
sorumludur.
(7) Sendika ve şube yönetim kurulları kararları, bu konudaki deftere yazılarak hazır olan
üyelerce imzalanır.

Madde 21- Denetleme kurulları
(1) Sendika ve şube denetleme kurulları, üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur.
(2) Denetleme kurullarının görev süresi, bir olağan genel kurul dönemidir.
(3) Denetleme kurulları, seçimden sonraki on gün içinde en yaşlı denetleme kurulu üyesinin başkanlığında yapacakları ilk toplantıda, kendi içinden bir başkan ve bir yazman seçer.
(4) Başkanlığın veya yazmanlığın herhangi bir nedenle boşalması durumunda, denetleme
kurulları aynı yöntemle başkanını ve yazmanını seçer.
(5) Denetleme kurulları, başkan tarafından oluşturulan, ayrıca kurulun iki üyesinin başvurusu halinde de, başkan tarafından bu konuların da eklendiği gündemle, önceden belirlenen gün ve saatte, en geç üç ayda bir toplanır.
(6) Denetleme kurulları, üye tamsayısının salt çoğunluğuyla toplanabilir ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oylarda eşitlik olması durumunda, başkanın oyu
iki oy sayılır.
(7) Denetleme kurulları, asıl üyeliklerinde boşalma olduğu takdirde, mevcut asıl ve yedek
üyelerin katılımıyla yapılacak toplantıda, boşalan asıl üyelikler yerine yedek üyeler arasından gizli oy yöntemiyle seçim yapılır. Oylamada eşitlik olursa, eşitlik bozulana kadar seçime devam edilir.

Madde 22- Denetleme kurullarının görev, yetki ve sorumlulukları
(1) Denetleme kurulu;
(a) Sendika veya şubenin, amaçları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini,
(b) Yönetim kurulu faaliyetlerinin, genel kurul kararlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını,
(c) Sendika veya şubesinin, defter, hesap ve kayıtlarının mevzuata ve tüzüğe uygun olarak tutulup tutulmadığını,
Sendika tüzüğünde tespit edilen esas ve yöntemlere göre ve bir takvim yılında en az bir kez, organı olduğu şubeyi veya sendikayı denetler. Denetim sonuçlarını bir raporla yönetim kuruluna ve toplandığında genel kuruluna sunar.
(d) Sendikanın veya şubesinin iç denetimini, idari ve mali denetimini yapar.
(2) Denetleme kurulu, yönetim kurulu başkanı davet ettiği takdirde, kesin hesap ve bilançonun, bütçe tasarısının ve raporların görüşüleceği toplantılara da katılmakla görevlidir.
(3) Denetleme kurulu, hesaplarda bir yolsuzluk saptadığında, genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.
(4) Denetleme kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, sendika
yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, denetim amaçlarına yönelik olarak denetleme kurulunun her türlü isteklerinin yerine getirilmesi zorunludur.
(5) Şube denetleme kurulu, organı olduğu şube üzerinde; sendika denetleme kurulu ise
sendika ve şubeleri üzerinde denetleme yetki ve görevine sahiptir.
(6) Sendika veya şube denetleme kurulları, iş ve işlemleri nedeniyle genel kurullarına karşı sorumludur.
(7) Yönetim kurulunun çalışma ve faaliyetleri hakkında bir olağan genel kurul dönemi için
hazırladığı raporunu, genel kurula sunar ve yönetim kurulun aklanması konusunda görüş
bildirir.
(8) Denetleme kurulları kararları, bu konudaki deftere yazılarak hazır olan üyelerce imzalanır.

Madde 23- Disiplin kurulları
(1) Sendika ve şube disiplin kurulları, üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur.
(2) Disiplin kurullarının görev süresi, bir olağan genel kurul dönemidir.
(3) Disiplin kurulları, seçimden sonraki on gün içinde en yaşlı disiplin kurulu üyesinin başkanlığında yapacakları ilk toplantıda, kendi içinden bir başkan ve bir yazman seçer.
(4) Başkanlığın veya yazmanlığın, herhangi bir nedenle boşalması durumunda, disiplin kurulları, başkanını ve yazmanını, aynı yöntemle seçer.
(5) Disiplin kurulları, başkan tarafından oluşturulan, ayrıca kurulun iki üyesinin başvurusu
halinde de, başkan tarafından bu konuların da eklendiği gündemle, önceden belirlenen gün
ve saatte toplanır. Disiplin kurulları, görüşeceği bir soruşturma bulunmasa bile, her takvim
yılında mutlaka en az bir toplantı yapar.
(6) Disiplin kurulları üye tamsayısının salt çoğunluğuyla toplanabilir ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oylarda eşitlik olması durumunda, başkanın oyu iki oy sayılır. Tüzüğün 10 uncu maddesinin 3 üncü fıkrası hükmü saklıdır.
(7) Disiplin kurulları, üyelikten çıkarma dışındaki tüzükte belirtilen disiplin cezalarını verir
ve sonucunu genel kurula ve diğer ilgililere bildiridir.
(8) Disiplin kurullarındaki boşalmalar halinde yeni disiplin kurulunun seçilmesi öncesindeki gerekli işlemler, ilgisine göre sendika veya şube yönetim kurulunca yapılır.

Madde 24- Disiplin kurullarının görev, yetki ve sorumlulukları
(1) Disiplin kurulları, üyelikten çıkarma dışındaki disiplin cezalarını vermekle yetkilidir.
(2) Sendika Disiplin Kurulu, ağırlık sıralamasına göre;
(a) Uyarma,
(b) Kınama,
(c) Üyelikten geçici çıkarma
disiplin cezalarını verebilir.
(3) Üyelikten çıkarma disiplin cezasını, Sendika Genel Kurulu vermeye yetkilidir.
(4) Uyarma, üyenin kasti kusurlu olmadığı ancak özensiz hareket ettiği ve daha dikkatli olması gerektiği; kınama, üyenin kasti kusurlu hareket ettiği; üyelikten geçici çıkarma ise, çıkarma yaptırımı gerektirecek düzeyin altında kasıtlı hareket eden üyenin üyelik haklarının 1 ila 3 ay arasında bir süre askıya alınmasıdır.
(5) Disiplin kurulları, sendikanın tüzüğüne, amaç ve ilkelerine aykırı hareket ettiği ileri sürülen üyeleri hakkında, soruşturma yapar. Disiplin kurulları, kendiliğinden veya ilgili yönetim kurulunun soruşturma açılması konusunda alacağı kararın iletilmesi üzerine soruşturma başlatır.
(6) Disiplin kurulları, disiplin soruşturması açtığında savunma için makul bir süre vermeden disiplin cezası veremez.
(7) Genel kurula ihraç istemiyle sevk işleminden önce, yazılı savunma için, mutlaka en az
yedi günlük süre verilir. Disiplin Kurulu, çıkarma istemiyle sevk işlemini gerçekleştirirken, bu konudaki genel kurul kararına kadar üyelik haklarının askıya alınmasına da karar verebilir. Bu karar, üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile olanaklıdır.
(8) Disiplin kurulunca verilen disiplin cezalarına karşı ilgili, kararın kendisine tebliği üzerine on beş gün içerisinde itirazda bulunursa, bu itirazın görüşülmesi ilk olağan genel kurul gündemine alınır. Genel kurul, itiraz konusunu değerlendirerek, kararını verir.
(9) Bir eylem için, bir disiplin cezası verilebilir.
(10) Üyelikten çıkarma disiplin cezası dışında kalan konular, ancak aynı olağan genel kurul dönemi içinde soruşturma konusu edilebilir.
(11) Üyelikten çıkarma disiplin cezasını gerektiren eylem üzerinden, iki olağan genel kurul
geçmiş ise, soruşturma yapılamaz.
(12) Sendika veya şube disiplin kurulları, iş ve işlemleri nedeniyle genel kurullarına karşı sorumludur.
(13) Şube disiplin kurulları, bu maddenin 2 nci fıkrasının a ve b bentlerinde yer alan konularda yetkili ve görevlidir.
(14) Şube disiplin kurullarınca verilen disiplin cezalarına ilişkin kararlara yapılan itirazlar
hakkında, Sendika Disiplin Kurulu, görüşünü içeren raporunu hazırlar ve genel kurula sunar. Bu halde de, maddenin 8 inci fıkra hükmü uygulanır.
(15) Disiplin kurulu, bir olağan genel kurul dönemini kapsayan faaliyetlerine ilişkin çalışma dönemi raporunu, genel kurula sunar.
(16) Disiplin kurulu kararları, defterine yazılarak hazır olan üyelerce imzalanır.

Madde 26- Sendika şubeleri
(1) Mülki sınırları içerisinde görev yapan en az dörtyüz üyenin bulunduğu her ilde genel
kurul kararıyla bir şube kurulur. Bu sayıya, geçici veya süreli bir görevle bir başka yerde
görevlendirilmiş olan üyeler de dahildir.
(2) Şube nezdindeki üye sayısı bini aştığı takdirde, bu şubelerin genel kurulları delegelerle
yapılır.
(3) Şube genel kurulları, şube yönetim ve denetleme kurulu üyeleri dahil olmak üzere toplam elli delegeden oluşur.
(4) Delege seçimine ilişkin yöntem ve kurallar, Sendika Yönetim Kurulu tarafından çıkartılacak bir yönetmelikle düzenlenir.
(5) Genel kurul veya yetkilendirme söz konusu ise yönetim kurulu tarafından kurulan şubeler, sendika genel kurul takvimini de gözeterek en geç altı ay içinde ilk genel kurul toplantısını yapar ve zorunlu organlarını oluşturur.
(6) Şube genel kuruluna, o şube bünyesindeki üyeler, delege olarak aday olabilecekleri gibi
aday da gösterilebilirler.
(7) Şube genel kurulları, olağan toplantılarını, merkez olağan genel kurulu toplantısından
en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.
(8) Şube genel kurulları, şube zorunlu organlarını ve genel kurul delegelerini seçerler.
(9) Şube dışında bir yere atananların, şube zorunlu organlarındaki görevleri, atama yapılan yerdeki göreve başlamak ve üyeliğinin de yeni yer nezdine nakil işlemi gerçekleştirilmesi koşullarının birlikte gerçekleştiği gün itibarıyla sona erer. Geçiçi yetki veya geçici görev durumunda ise, geçici yetki ve görevin süresini de gözeterek, şube organlarındaki görevin devam edip etmeyeceği merkez yönetim kurulunca değerlendirilerek konu karara bağlanır.
(10) Şube kurulması üzerine, şubenin ilk genel kuruluna kadar şubeyi sevk ve idare edecek kurucu yönetim kurulu, sendika yönetim kurulu tarafından atanır. Bu atama ile il temsilcinin görevi sona erer.
(11) Şube olağan genel kurulundan sonraki bir ay içinde şubeler, kendi görev alanlarındaki
ilde, adli ve idari yargı için her il ve ilçe adliyesi birim temsilcilerini, o yerdeki üyelerin katılımı ile seçerler.
(12) Açılan, kapatılan ve birleştirilen şubeler, otuz gün içinde sendika şubesinin bulunduğu
ilin valiliğine ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bildirilir.
(13) Şube açılan yerlerde, Sendika Yönetim Kurulu kararıyla personel çalıştırılabilir, büro
edinilebilir.

Madde 28- Sendika işyeri, ilçe ve il temsilciliği
(1) Sendika yönetim kurulu kararıyla, şube olmayan ancak üyesi bulunan ilçe veya il mülki
sınırları kapsamında görevli olmak üzere, sendika faaliyetlerini yürütmek amacıyla “ilçe ve
il temsilcilikleri” açılabilir. Sendika yönetim kurulu, açılmış bulunan il veya ilçe temsilciliklerinin ise, o il veya ilçe mülki sınırları kapsamında üye kalmaması durumunda
kapatılmasına karar verir.
(2) Temsilcilik açılmasından sonra, gerekli görevlendirmeler yönetim kurulu tarafından yapılır. Bu görevlendirmeden ve en az üç üyenin bulunması koşulu da oluştuktan sonra, üç ay içinde ilçelerdeki üyelerin katılımıyla ilçe, il mülki sınırlarındaki üyelerin katılımıyla il temsilcisinin seçimi yapılır. Temsilcilikler, boşalmayı izleyen otuzuncu günden sonra ilk pazar günü ya da her olağan genel kurul toplantısından sonraki ikinci pazar günü, o yerdeki üyelerin katılımıyla seçilir. Temsilcilerin görevi, seçimin yapıldığı güne kadar devam eder.
(3) Temsilcilikler için ayrıca beyanname verilmez; ancak temsilciliklere ilişkin her türlü bilgiler sendika beyannamesinde gösterilir.
(4) Temsilcilikler, sendika genel kurulunda ayrıca temsil edilmezler. Tüzüğün 16 ncı maddesinin 14 üncü fıkra hükmü saklıdır.
(5) Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya
kişiler tarafından, o yerin mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.
(6) Temsilcilerin, temsilci olarak görevli oldukları il dışında görev yapmaya başlamaları, halinde, temsilcilik sıfatı kendiliğinden sona erer.
(7) Yönetim kurulu, temsilcilerin katılımıyla uygun göreceği yer ve zamanda, yılda en az
bir kez ise tüm temsilcilerin ve varsa şube başkanlarının katılımına açık toplantı yapar.
(8) Temsilciler, görev alanındaki üyeler ile gerekli gördükleri yer ve zamanda istişari toplantılar yapar.
(9) Temsilciler, görev alanlarındaki en az üç üyesi bulunan iş yerlerinde, kendilerine bağlı “sendika işyeri temsilcilerinin” seçilmesini sağlarlar.
(10) Temsilciler, bulundukları ilde, merkez genel kurul delege seçimleri ile ilgili işleri yürütürler.
(11) Temsilciliklerin açılma koşulları yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Madde 29- İşyeri sendika temsilciliği
(1) İşyerlerinde “en çok üye” kaydetmiş olan sendika, “işyeri sendika temsilcisi” seçmeye
yetkilidir.
(2) İşyeri sendika temsilcilerinin görevi, sendikanın yetkisi süresince devam eder.
(3) Sendika işyeri temsilcileri, işyerlerinde, üyelerin işveren veya işyeri ile ilgili sorunlarını dinlemek, ilgili yerlere iletmek ve sendika ile işveren arasında iletişim sağlamak amacıyla, sendika yönetim kurulu tarafından bir genel kurul dönemi için işyerinden seçilirler.
(4) İşyerinde en çok üye kaydetmiş sendikanın bulundurabileceği temsilci sayısı, işyerindeki sayı 200’e kadar ise bir, 201-600 arasında ise en çok iki, 601-1000 arasında ise en çok üç, 1001-2000 arasında ise en çok dört, 2000’den fazla ise en çok beştir. Bu temsilcilerden biri, ilgili sendika yönetim kurulu tarafından baş temsilci olarak görevlendirilebilir.
(5) İşveren, yönetim ve hizmetin işleyişini engellemeyecek biçimde, işyeri sendika temsilcisine, çalışma saatleri içinde ve dışında, görevlerini yapabilmeleri için olanaklar ölçüsünde kolaylıklar sağlar.
(6) İşyeri sendika temsilcileri, bir olağan genel kurul dönemi için, o işyerindeki kayıtlı üyeler tarafından seçilir.
(7) İşyeri sendika temsilciliği ile ilgili yöntem ve kurallar, Sendika Yönetim Kurulu tarafından çıkartılacak iç yönetmelikle düzenlenir.

Madde 30- Platformlar ve işbirliği
(1) Sendika, amaçları ile ilgili olarak, çalışma konuları doğrultusunda, dernek, vakıf, sendika, meslek örgütleri ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve yönetim kurulu kararı ile platformlar oluşturabilir.
(2) Platformların oluşturulabilmesi için Sendika’nın yetkili organlarınca alınacak kararlarda, Sendikayı temsille görevlendirilecek kişi veya kişiler de belirlenir.
(3) Bir platformun çalışmaya başlayabilmesi için, ilgili örgüt ve kuruluşların temsilcileri tarafından bir mutabakat tutanağı düzenlenir. Bu tutanakta, platformun oluşturulma amacı,
süresi, çalışma yöntemleri, çalışmaların yürütüleceği yerleşim yeri ile yönetim grubu üyeleri ve koordinatörünün isimleri de belirtilir.
(4) Sendika, amaçları, ilkeleri, çalışma ve faaliyet alanı uyarınca, gerçek veya tüzel kişilerle işbirliği yapabilir.

Madde 31- İç denetim ve yöntemi ile idari ve mali denetim
(1) Sendika iç denetimi, sendika denetleme kurulu tarafından; şube iç denetimi şube denetleme kurulu tarafından gerçekleştirilir. Şube iç denetimi, şube veya sendika denetleme kurulları tarafından gerek görülmesi durumunda sendika denetleme kurulu tarafından da gerçekleştirilebilir.
(2) Sendika şubesi ve sendikanın yönetim ve işleyişleri ile gelir ve giderleri ve bunlarla ilgili her türlü işlemlerin, mevzuat ve tüzük ile genel kurul kararlarına uygun olup olmadığı hususlarındaki idari ve mali denetim, denetleme kurulları tarafından yapılır
(3) Gelir ve giderlerine ilişkin mali denetim, en geç iki yılda bir 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre denetim yetkisine sahip yeminli mali müşavirlerce yapılır. Bu denetimin yapılmış olması, denetleme kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
(4) Sendika; faaliyet, dış denetim ve denetleme kurulu raporları ile genel kurul kararlarını uygun vasıtalarla derhâl yayınlar.
(5) Sendika, her hesap ya da bütçe dönemine ait bilanço ve hesaplarıyla çalışma ve denetleme raporlarını ait oldukları dönemi izleyen üç ay içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ve varsa ayrıca bağlı olduğu konfederasyona gönderir.

Madde 32- Gelirler
(1) Sendika gelirleri;
(a) Üyelerin ödeyecekleri üyelik ödentilerinden,
(b) Sendika amaçlarına yönelik faaliyetler sonucunda elde edilen gelirlerden,
(c) Malvarlığından elde edilen gelirlerden,
(ç) Bağış ve yardımlardan
(d) Mevzuat çerçevesinde elde edilen diğer gelirlerden
oluşur.
(2) Sendika, kendisinin veya Türkiye Cumhuriyeti’nin üyesi bulunduğu uluslararası kuruluşlar hariç, dış kaynaklardan Bakanlar Kurulunun izni olmadıkça yardım ve bağış kabul edemez.
(3) Sendika, tüm nakdi gelirlerini, edindiği tarihten itibaren en çok beş gün içerisinde bankalara yatırmak zorundadır. Zorunlu giderler için kasada bulundurulacak en çok nakit
miktarı genel kurul kararıyla belirlenir.
(4) Sendika, tüzüğünde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, 34 üncü maddede gösterilen koşullar çerçevesinde gerçek kişilerden veya benzer amaçlı sendikalardan ve tüzel kişilerden, mesleki kuruluşlardan maddi yardım alabilir.
(5) Sendika, kamu makamlarından ve siyasi partilerden maddi yardım alamaz ve onlara maddi yardımda da bulunamaz.
(6) Üyelik ödentileri, (bağıtlı çalışan meslektaşlar için) bordrodan kaynağında kesilir ve sendika hesaplarına aktarılır.

Madde 33- Giderler
(1) Sendika, gelirlerini tüzükte belirtilen amaçları ve 6356 Sayılı Yasa’da gösterilen faaliyetleri dışında kullanamaz ve bağışlayamaz.
(2) Sendika, gelirlerinin en az yüzde onunu üyelerinin mesleki bilgi ve tecrübelerini artırmak için kullanmak zorundadır.
(3) Vergi Usul Yasası’na göre demirbaş sayılan her türlü eşya veya malzeme, demirbaş defterine kaydedilir ve bunlar hiçbir şekilde gider olarak işlem göremez.
(4) Sendika şubeleri, sendika ve varsa konfederasyonlar yardımlaşma sandıkları dışında, üyeleri, yöneticileri veya diğer kişi ve kuruluşlara borç para veremez ve elde ettikleri gelirleri dağıtamazlar.
(5) Sendika üçüncü şahıslar yararına; borçlanamaz, menkul rehni, ipotek ve kefalet yükümlülüğü altına giremez.

Madde 34- Gelir ve giderlerde yöntem
(1) Gelirler gelir makbuzu ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır.
(2) Gelirlerin bankalar aracılığı ile toplanması durumunda banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler gelir makbuzu yerine geçer.
(3) Defterler hariç olmak üzere, sendika tarafından kullanılan gelir makbuzları, harcama belgeleri ve diğer belgeler, özel Yasalarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak on yıl süreyle saklanır.
(4) Gelirlerin toplanmasında kullanılacak gelir makbuzları yönetim kurulu kararı ile bastırılır.
(5) Gelir makbuzlarının şekli, bastırılması, onaylanması ve kullanılması ile gelirlerin toplanmasında kullanılacak yetki belgesine ilişkin hususlar mevzuat çerçevesinde yürütülür
ve düzenlenir.
(6) Gelirleri toplayacak kişiler, yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.
(7) Paraların, yönetim kurulunca açılacak banka veya bankalardaki hesaplara yatırılması zorunludur. Tüzüğün 32 nci maddesinin 3 üncü fıkrası hükmü saklıdır.
(8) Sendika, faaliyetleri nedeniyle yönetim kurulu kararıyla kambiyo taahhüdü altına girebilir; bankalardan veya özel finans kurumlarından kredi kullanabilir.
(9) Sendika, yönetim kurulu kararıyla faaliyetlerinde kullanmak amacıyla, 32 inci maddedeki koşullar çerçevesinde gerçek ve tüzel kişilere, ödeme süresi bir yılı geçmemek üzere nakdi borçlanabilir.
(10) Yukarıdaki fıkralar çerçevesinde yönetim kurulu kararıyla;
(a) Bir gerçek veya tüzel kişiye bir yılda toplam ne kadar borçlanabileceği,
(b) Bir gerçek veya tüzel kişiden bir yılda; ne kadar maddi yardım veya bağış alınabileceği ya da ne kadar maddi yardım veya bağışta bulunabileceği belirlenir. Borçlanma kredili mal ve hizmet alımları konularında olabileceği gibi, nakit olarak da yapılabilir. Yönetim kurulu, borçlanma süresini de belirlemeye yetkilidir. Borçlanma, sendikanın gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve sendikayı ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.
(11) Demirbaşların; eskime, yıpranma, kaybolma ve başka yerlere verilmesi nedeniyle kayıtları düşürülür. Kayıtların düşürülmesi işlemi, bir yönetim kurulu üyesinin başkanlığında üç kişiden oluşacak komisyon raporu ve yönetim kurulu kararı ile gerçekleşir.
(12) Gelir azaltıcı ve gider artırıcı işlemler, yönetim kurullarının iki üyesinin imzası ile olanaklıdır.
(13) Sendika merkezine aktarılan ödenti tutarlarından, şube ve temsilciliklere aktarılacak miktar, Sendika Yönetim Kurulu tarafından düzenlenir.
(14) Sendika ve şubelerle ilgili mali konularla ilgili diğer hususlar, Sendika Yönetim Kurulu’nca çıkartılacak yönetmelikle düzenlenir.

Madde 35- Defterler
(1) Sendika tarafından tutulacak defterler, onam biçimi, kayıtların düzenlenme yöntem ve
esasları 6356 sayılı Yasa’nın 30. maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik çerçevesinde yerine getirilir.
(2) Sendika tarafından asgari olarak;
a) Üye kayıt ve üyelik sona erme listeleri
b) Genel kurul, yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin kurulu karar defterleri
c) Gelen ve giden evrak kayıt defterleri ile zimmet defteri
ç) Aidat kayıtları, yevmiye ve envanter defterleri ile defterikebir
d) Gelirlere ilişkin kayıt ve defterler tutulmak zorundadır.
(2)4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre demirbaş sınıfına giren her türlü eşya veya malzemenin yazılı olduğu demirbaş defteri tutulur.
(3) Maddenin ikinci fıkrasında belirtilen defterler, mevzuat uyarınca notere onaylatılır.
(4) Muhasebe kayıtları bilanço esasına göre tutulur.
(5) Üye kayıt defteri, en az, üyelik başvuru belgesinde bulunan bilgileri, aynı sıra ile kapsayacak biçimde hazırlanır ve sayfaları birbirini izleyecek şekilde numaralanır.
(6) Üye kayıt defterinin, her olağan genel kurul veya defterlerin bitimini izleyen 15 gün
içinde notere onaylatılması zorunludur.
(7) Yönetim, denetleme ve disiplin kurulları karar defterlerine yazılacak kararların, bu kurulların üyelerince; genel kurul karar defterine yazılacak kararların da genel kurul divan
kurulunca imzalanması zorunludur.

Madde 36- Görevliler ve ücretleri
(1) Hizmetler; gönüllüler veya yönetim kurulu kararı ile göreve başlatılan ücretliler aracılığıyla yürütülür.

Madde 37- Taşınmaz mal edinme
(1) Sendika, genel kurulun yetki vermesi üzerine yönetim kurulu kararıyla taşınmaz mal
satın alabilir veya taşınmaz mallarını satabilir.
(2) Sendika, edindiği taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mülki idare amirliğine bildirir.

Madde 39- Faaliyetin durdurulmasında kayyım atanması
(1) Sendika faaliyetinin durdurulması halinde, mallarının yönetimi, çıkarlarının korunması
ve durdurma süresi sonunda yeniden faaliyete geçebilmesi için genel kurul yapılması, 4721
sayılı Türk Medeni Yasası hükümleri gereğince tayin olunacak bir veya üç kayyım tarafından sağlanır.

Madde 40- Başka bir sendikaya katılma ve birleşme
(1) Genel kurulun alacağı kararla Sendika’nın başka bir sendikaya katılması ya da başka bir
sendikanın Sendika’ya katılması halinde, katılan sendikanın bütün hak, borç, yetki ve menfaatleri katılınan sendikaya kendiliğinden geçer.
(2) Genel kurul kararıyla başka bir sendika ile birleşme durumunda, sendikanın bütün hak,
borç, yetki ve menfaatleri birleşme sonucu meydana getirilen yeni tüzel kişiliğe kendiliğinden geçer.
(3) Bu madde hükümleri gereğince katılan veya birleşen sendikaların üyeleri, ayrı bir işleme gerek olmaksızın devralan veya yeni kurulan sendikanın üyesi olurlar.
(4) Birleşme veya katılma kararı, sendika genel kurulunda, üye veya delege tamsayısının en
az üçte ikisinin bu yolda alacakları kararla olanaklıdır. Diğer hususlar yönetim kurulu tarafından çıkartılacak ve genel kurulun onayına sunulacak yönetmelikle düzenlenir.

Madde 41- Sendika tüzel kişiliğinin sona ermesi
(1) Sendika tüzel kişiliği;
(a) Amaçların gerçekleşmesi veya gerçekleşmesinin olanaksız duruma gelmesi,
(b) İlk genel kurul toplantısının; mevzuatta öngörülen sürede yapılmamış ve zorunlu organların oluşturulmamış olması,
(c) Borç ödemede acze düşmüş olması,
(ç) Tüzük gereğince, Sendika’nın mevcut üye sayısı gözetildiğinde, yönetim ve denetleme kurullarının oluşturulmasının olanaksızlaşması,
(d) Olağan genel kurul toplantısının üç defa üst üste yapılamaması durumlarında, kendiliğinden sona erer.
(2) Bu maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen durumlarda her ilgili de, görevli mahkemeden,
sendikanın kendiliğinden sonra erdiğinin saptanmasını isteyebilir.
(3) Genel kurul, üye veya delege tamsayısının en az üçte ikisi ile alacağı kararla sendikanın
feshine karar verebilir.
(4) Fesih, infisah ve kapatma hallerinde, Sendika’nın mal varlığı 6356 sayılı Sendikalar Yasası’nın 32. maddesindeki hükümler çerçevesinde tasfiye edilir. Sendikanın mal varlığı, Sendika’nın bağlı olduğu konfederasyona, bağlı olduğu bir üst kuruluş yoksa Sendika’yla aynı iş kolundaki aynı amaçları taşıyan en çok avukat bulunan sendikaya, böyle bir sendika da yoksa, aynı nitelikteki bir sendikaya, bu da yoksa bir derneğe devredilir.

Madde 42- Tüzüğün değiştirilmesi yöntemi
(1) Tüzükte değişiklik yapmaya Sendika Genel Kurulu yetkili olup; genel kurul, sendika üye veya delege tam sayısının üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle toplantının ertelenmesi durumunda, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
(2) Tüzük değişikliğinde, genel kurul karar yetersayısı, toplantıya katılan üyelerin üçte ikisinden az olamaz.
(3) Tüzük değişikliği tasarıları, Sendika Yönetim Kurulu tarafından hazırlanıp, şubelere ve temsilciliklere dağıtılarak görüşler toplanır ve son şekli verilerek genel kurula sunulur.
(4) Genel kurul üye veya delege tamsayısının beşte biri tarafından da, tüzüğün belirli hükümlerine yönelik değişiklik tekliflerinin, genel kurul gündemine alınması için önerge verilebilir.
(5) Tüzük değişikliğinde, her bir madde ayrı ayrı oylanır.
(6) Yetkili makamlarca veya yargı mercilerince yasaya aykırı görülerek tüzükte düzeltme
yapılmasının istendiği durumlarda, geçmişe etkili olmamak kaydıyla, ilk genel kurul toplantısı gündemine alınmak, genel kurula sunulmak ve geçmişe etkili olmamak koşuluyla, bu değişiklikleri yönetim kurulu yapmaya yetkilidir.

Madde 43- Tüzükte hüküm olmayan durumlar
(1) Tüzükte hüküm olmayan durumlarda, Anayasa’nın 90 ıncı maddesi çerçevesindeki uluslararası sözleşmeler ile 6356 sayılı Sendikalar Yasası, 5253 sayılı Dernekler Yasası, 4721 sayılı Türk Medeni Yasası ile sendikada ve üyesi olunduğunda konfederasyonda görev alacaklar hakkında tabi oldukları personel yasalarının ilgili hükümleri uygulanır.

Madde 44- Yürürlük
(1) Bu tüzük, kuruluş bildirimi ile birlikte İstanbul Valiliği’ne verildiği gün yürürlüğe girer.

Madde 45- Yürütme
(1)Tüzük hükümlerini, Avukatlar Sendikası Yönetim Kurulu yürütür.

Ek Madde 1- Kuruluş ve kurucu yönetim kurulu
(1) Sendika kurucuları; sendikanın tüzüğünü, kurucuların avukat kimliklerinin fotokopilerini ve barodan alınmış faaliyet belgelerini, sendikayı ilk genel kurula kadar sevk ve idare edeceklerin isimlerini, kuruluş dilekçelerinin ekinde İstanbul Valiliği’ne verirler.
(2) Sendika; 1 inci fıkrada belirtilen belgeler ve tüzüğün, İstanbul Valiliği’ne verilmesiyle,
tüzel kişilik kazanır.
(3) İstanbul Valiliği, tüzük ve belgelerin birer örneğini, onbeş iş günü içinde Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na gönderir.
(4) İlk genel kurul toplantısına kadar, Sendika’yı temsile ve sendikayla ilgili iş ve işlemleri
yapmaya, aynı zamanda geçici yönetim kurulu olan, kurucu yönetim kurulu yetkilidir.
(5) Kurucu yönetim kurulu, geçici sendika adresini işbu tüzükle belirlemiştir. İlk genel kurul toplantısı yapılıncaya kadar sendika ile ilgili iş ve işlemlerdeki tebligatlar bu adrese yapılır ve kurucu yönetim kurulunun tüm üyeleri (tüm kurucular) tebligatları almaya yetkilidir.
(6) Kurucu yönetim kurulu, Sendika’nın tüzel kişilik kazanmasından itibaren en geç altı ay
içinde ilk genel kurulun yapılmasını sağlar ve bu konudaki iş ve işlemleri yürütür.
(7) Kurucu yönetim kurulu üyeleri, medyaya Sendika adına açıklama yapmaya yetkilidir.
(8) Yapılacak ilk genel kurula sunulmak ve geçmişe etkili olmamak kaydıyla, ilgili makamlarca veya mahkemece yasaya aykırı bulunarak düzeltilmesi istenilen tüzük hükümlerini değiştirmeye, kurucu yönetim kurulu yetkilidir.
(9) Kurucu yönetim kurulu üyeleri, meslekten çıkarılma gibi nedenlerden dolayı mahkemeye başvurmuş iseler, mahkeme kararı kesinleşinceye kadar, sendika ile ilişkileri devam eder.
(10) Kurucu yönetim kurulu üyeleri şunlardır:
Kurucu başkan : Av. Sedef Ünal

Genel sekreter : Av. Doğuşcan Aydın Aygün

Başkan yardımcısı: Av. Bedi Yarayıcı

Başkan yardımcısı: Av. Didem Varol

Başkan yardımcısı: Av. Tuğçe Sezen

Başkan yardımcısı: Av. Vural Ergül

Başkan yardımcısı : Av. Deniz Okuyucu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir